НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / За Фонда / Профил на купувача

Профил на купувача

BG-София
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
НДФ „13 века България”, гр. София, пл. „проф. Васил Геров” № 1, За: Делян Недев, Ива Карашенска, България 1421, София, Тел.: 02 9630471, 02 9630471 , E-mail: ndf_13@abv.bg
Място/места за контакт: гр. София, пл. „проф. Васил Геров” № 1
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.fond13veka.org.
Адрес на профила на купувача: http://fond13veka.org/?p=129&l=1.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка и конфигуриране на видео-прожекционна и озвучителна система за осъществяване на пътуваща мултимедийна изложба “Владимир Димитров – Майстора – Светлина и дух“, както и други мултимедийни продукти, както и обучение на служителите на Фонда за работа със системата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
32322000
Описание:
Мултимедийно оборудване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
1. Четири броя видео проектори, минимум 5500 лумена сила на лампата, всеки в комплект със среднофокусен обектив; 2. Компютър Intel Core Duo (или еквивалентен) 2.93 RAM 2 GB, 64 bit, Windows 7 (минимум) с възможност за свързване на четирите видеопроектора в конфигурирация 4х1. 3. Преносим компютър Dual-core 1.4GHz/4GB/128GB SSD/Intel HD Graphics 5000 (миминум)4. Вградена видео карта MATROX (или еквивалентна) M9148E 1024LAF PCIex16 (минимум), за едновременна работа на 4 монитора с DP или DVI вход; 5. Система за озвучаване състояща се от 4 броя тонколони (минимум 15 инча) с всичко необходимо за тяхното свързване и функциониране; 6. Външна звукова карта; 7. Универсална стойка/окачване/поставка за 4 проектора и един компютър; 8. Всички необходими видео кабели;9. Всички необходими адаптори;10. Всички необходими захранващи кабели и разклонители; 11. Видео монтаж - адаптация на видео материала; 12. Обучение на минимум двама служители в срок не по- дълъг от два месеца. 13. Кейсове за транспорт и съхранение на техниката. 14. Конфигуриране: Следва да бъде осигурено конфигуриране на системата след доставянето на отделните елементи не по-късно от две седмици след доставката. Трябва да бъде отправено техническо предложение за най-лесното й конфигуриране, пренасяне и монтиране в различни зали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. София, пл. „проф. Васил Геров” № 1, Пощенски код: 1421

NUTS:
BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка и конфигуриране на технически устройства за реализация на видео-прожекционна и озвучителна система за целите на мултимедийната изложба “Владимир Димитров – Майстора – Светлина и дух“, представена пред публика на 24-26 януари 2014 г. Системата е необходимо да бъде мобилна, с възможност за адаптиране в различни изложбени пространства и осигуряваща синхронизирано възпроизвеждане на видео файлове с висока резолюция на четири стени. Изпълнението включва и обучение на служители на Фонда за работа със системата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
(Кт) Технически критерии (Кц) Финансови критерии Относителни тегла на показателите за оценяване: (Кт) = 60 % (Кц) = 40 % Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = Кт х 60% + Кц х 40%. Допълнителни данни са преставени в приетата Методика на Профила на Купувача

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
03/07/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация и документи свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет страницата на възложителя, на профила на купувача: http://fond13veka.org/?p=129&l=1, както и на посочените телефони и адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
03/07/2014