НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / За Фонда / История

История

Историята на дарителството е неизменна част от българската история. Даряването като акт е трайна черта, вплетена в нравите на нашия народ. България е родена, градена и просъществувала вече повече от тринадесет столетия благодарение на щедрите дарения, на предоставените с готовност парични и материални средства, на художествените и историческите ценности, на архиви и документи.

Дарители са били не само царе и боляри, търговци и занаятчии, но и орачи и овчари, зидари и резбари, оставили своята лепта върху църковния дискос, предавали я на училищни настоятелства за въздигане на школа и университети, подкрепяли строеж и изографисване на църкви и манастири, на крепости, пътища и мостове. Именно така е възникнал Рилският манастир, няколко пъти възстановяван, реновиран, разширяван, превърнал се в живото огнище на българския дух, книжнина и култура. А църквите в Бояна и Земенския манастир са едни от най-старите оцелели сгради-дарения у нас, в притворите на които са изписани образите на ктиторите (на дарителите) им.

Дарителството се превръща във всенародно движение в първата половина на XIX век и дава силен тласък за Националното българско възраждане. С дарени средства се строят и се поддържат стотици училища, читалища, църкви и манастири, издават се учебници, вестници и списания. Именитите българи Васил Априлов, д-р Петър Берон, братята Евлоги и Христо Георгиеви и десетки като тях са измежду най-щедрите дарители за развитието на народното просвещение. Силен нов изблик на щедрост у българина има след Освобождението от турско владичество когато с дарени средства се строят СУ „Св. Климент Охридски”, Народният театър „Иван Вазов”, храм-паметникът "Св. Александър Невски", Духовната Семинария, много военни паметници и др.

В годините на прехода Фонд "13 века България"  развива своята дейност като генерира нови идеи и проекти  в стремеж да се пази образът му на национална дарителска организация, която подпомага културно-просветни организации, подкрепя издаването на вестници и списания, енциклопедични поредици и научни издания с принос за българската духовност, наука и култура.

На 25 януари 2001 г. Народното събрание приема "Закон за Националния дарителски фонд "13 века България", който подобрява структурата и управлението му. В закона са вписани нови разпоредби относно имуществото, финансирането и издръжката на националната институция. Фондът придобива правото да получава приходи от управлението на имуществото си, от благотворителни акции и набирателни кампании, да ползва за издръжката си средства, получени от управлението и стопанисването на имуществото, да кандидатства с проекти пред български, чуждестранни и международни институции в съответствие с целите си.

Така със специален закон Българската държава определя развитието и утвърждаването на националната дарителска институция - Национален дарителски фонд “13 века България” като поставя дарителството в рамките на националните каузи, които крепят българския дух и устоите на отечеството.