НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - творческо развитие на учениците

Сесия за финансово подпомагане - творческо развитие на учениците

12.02.2009

Националният дарителски фонд “13 века България” обявява сесия за финансово подпомагане на проекти в областта на образованието, свързани с творческото развитие на учениците в гимназиален етап на държавните и общинските училища

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.
максимален бюджет за един проект: 3 000 лв.

Средствата по проектите ще се отпускат за закупуване на оборудване, помощни материали, необходими за творческата дейност на учениците от гимназиален етап в областта на културата, науката, изкуството и спорта. Проектите да бъдат разработени от ученически екипи, след решение на педагогическия съвет и определяне на преподавател – ръководител на проекта.

Право да кандидатстват имат само училищни настоятелства, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Краен срок за подаване на документите: 30.05.2011 г.

1421, София
пл. “Проф. Васил Геров” 1
Национален дарителски фонд "13 века България"
За сесията
(важи датата на пощенското клеймо)

Формулярът да бъде подаден и на електронен носител - CD.

За допълнителна информация тел.: 02 9634327; 02 9634976