НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - дарени на НДФ “13 века България” експонати

Сесия за финансово подпомагане - дарени на НДФ “13 века България” експонати

31.07.2006

НДФ "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане на проекти, представени от галерии и музеи, които съхраняват и/или експонират дарени на НДФ “13 века България” експонати.

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.
максимален бюджет за един проект: 3 000 лв.

Право да кандидатстват пред Фонда, с проекти за получаване на финансова подкрепа, имат само галериите и музеите - юридически лица с нестопанска цел, както и държавни и общински културни институти, които разполагат с безспорни документи, че съхраняват и/или експонират дарени на Фонда експонати.

Финансова подкрепа може да се предостави и за съвместни проекти с чуждестранно участие. В тези случаи се представя легализиран превод на договора, уреждащ взаимоотношенията между страните.

Предимство при кандидатстване имат организации, осигурили финансови средства за конкретния проект от специално учредени дарителски партиди, от партниращи на проекта организации и други.

Кандидатстващите организации трябва да отговарят на изискванията, посочени в приетия формуляр за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документите: 1 септември 2006 г. 

на адрес: София 1421, пл. “Проф. Васил Геров” 1

За допълнителна информация тел.: 9630427;  9634976