НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност

Дейност

Националният дарителски фонд „13 века България” е юридическо лице със седалище в гр. София. Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

За постигане на целите си фондът придобива безвъзмездно, управлява и се разпорежда с движими и недвижими имоти, финансови активи, права върху обекти на интелектуалната собственост, уникални и други произведения на изкуството, които се даряват или завещават от физически и юридически лица от страната и от чужбина в полза на фонда или са резултат от дейността на фонда. Националният дарителски фонд "13 века България" гарантира изпълнението на волята на дарителите.

  1. Дейността на фонда се осъществява чрез централно управление и регионални поделения.
  2. Централното управление на фонда се състои от органи на управление и администрация.
  3. Структурата и организацията на дейност на регионалните поделения на фонда се определят от управителния съвет.